Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Οι κοινωνίες μας είναι πλέον εδώ και χρόνια πολυπολιτισμικές· στο σχολείο, ως μικρόκοσμος της κοινωνίας, φοιτούν και μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας σημαίνει την ταυτόχρονη εξοικείωση με έναν άλλο πολιτισμό. Το σχολείο μας έχει εντάξει στο πρόγραμμα των απογευματινών δραστηριοτήτων τη γλωσσική ενίσχυση των μαθητών μας που προέρχονται από άλλες χώρες.

Tο μάθημα συνίσταται στην παρατήρηση συνειδητή ή όχι του λεξιλογίου, γραμματικής, ορθογραφίας, στην προσπάθεια απομνημόνευσης των νέων γλωσσικών στοιχείων με κατευθυνόμενη συμβολή του καθηγητή και τέλος στην παραγωγική γλωσσική αυτονομία του μαθητή. Στις φάσεις της εξάσκησης και παραγωγής υιοθετείται η επικοινωνιακή προσέγγιση, με έμφαση στην επικοινωνιακή δεξιότητα εντός και εκτός πλαισίου τάξης.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, φύλλων εργασίας, ενδυματολογικού υλικού, μουσικών οργάνων, επιτραπέζιων παιχνιδιών και εκπαιδευτικών προβολών. Παράλληλα, επιδιώκεται μέσω role plays η προώθηση πνεύματος ομαδικότητας, συνεργατικότητας, φιλαλληλίας και ευγενούς άμιλλας. Σκοπός της διδασκαλίας είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της ελληνικής γλώσσας στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς η δυνατότητα επικοινωνίας, η ανταλλαγή απόψεων και η ικανοποίηση των βασικών αναγκών έχει πρωτεύοντα ρόλο στην καθημερινή ζωή κάθε ανθρώπου.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ