Βιολογία Λυκείου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Βιολογία Λυκείου

Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Η Βιολογία αποτελεί την επιστήμη της μελέτης και κατανόησης του φυσικού κόσμου, της λειτουργίας των οργανισμών και της χρήσης της επιστημονικής γνώσης για τη βελτίωση τους ποιότητας ζωής και υγείας του ανθρώπου. Οι σύγχρονες εφαρμογές της Βιολογίας καλύπτουν πλέον όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, ενώ τα επιστημονικά επιτεύγματα αυξάνονται διευρύνοντας τη γνώση μας για τον κόσμο και τη λειτουργία του με εκπληκτική ταχύτητα. Θεμελιώδη στόχο της διδασκαλίας της Βιολογίας αποτελεί η εξοικείωση του μαθητή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και η διαμόρφωση του γνωστικού υπόβαθρου για την ερμηνεία των ιδιοτήτων και των συστατικών της έμβιων όντων και της εξέλιξής τους.

Οι διδακτικοί στόχοι της Βιολογίας, όπως και για τις άλλες φυσικές επιστήμες, διακρίνονται σε τρεις ομάδες: γνωστικοί, ψυχοκινητικοί και συναισθηματικοί διδακτικοί στόχοι.
• Γνωστικοί στόχοι: Οι μαθητές του Λυκείου έχουν πλέον τη νοητική ικανότητα να προσεγγίζουν και να κατανοούν την επιστημονική σκέψη. Η επίτευξη και η ολοκλήρωση των γνωστικών στόχων είναι η προσέγγιση της γνώσης και εν τέλει η μάθηση. Προς αυτόν στον σκοπό, η διδασκαλία της Βιολογίας καλλιεργεί την ικανότητα του μαθητή να κατανοεί τα βιολογικά φαινόμενα, τις δομές που συνιστούν τους οργανισμούς και τη λειτουργία των έμβιων όντων. Επιπλέον, στους γνωστικούς στόχους του μαθήματος εμπεριέχεται η ερμηνεία των αλληλεπιδράσεων των οργανισμών με το περιβάλλον τους, οι μηχανισμοί της εξέλιξης του φαινομένου της ζωής, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναζήτηση και αναγνώριση των βιολογικών φαινομένων και εφαρμογών και την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων.
• Ψυχοκινητικοί στόχοι: Οι ψυχοκινητικοί στόχοι του μαθήματος της Βιολογίας αναφέρονται στην ανάπτυξη των πειραματικών και εργαστηριακών δεξιοτήτων του μαθητή. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εργαστηριακές μετρήσεις, ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση πειραμάτων, ο χειρισμός οργάνων στο εργαστήριο (μικροσκόπιο κ.ά.), η κατασκευή και ο χειρισμός συσκευών, η συλλογή και ταξινόμηση βιολογικού υλικού από το περιβάλλον.

• Συναισθηματικοί στόχοι: Πρόκειται για την ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου του μαθητή και τη δημιουργία συναισθηματικής σχέσης ανάμεσα σ’ αυτόν και στη μάθηση.
Επιθυμούμε οι μαθητές μας να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη της Βιολογίας με γνώμονα την αγάπη τους για τους οργανισμούς, για το περιβάλλον και για το μεγαλειώδες φαινόμενο της ζωής. Επιδιώκουμε μέσα από τη γνώση που τους παρέχουμε να νοιώθουν ευτυχισμένοι για τη μάθηση που αποκτούν και να υιοθετούν αξίες και συμπεριφορές σεβασμού και αγάπης για τη ζωή. Ευχόμαστε στο μέλλον να χρησιμοποιήσουν τα εφόδια που τους δίνουμε για να επιτύχουν υψηλό ατομικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο και να συμβάλλουν στη βελτίωση του κόσμου μας!

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της Βιολογίας
Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι οι τακτικές και ενέργειες διδασκαλίας ενός αντικειμένου για να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί γι’ αυτό.
Η γνώση στο σύγχρονο σχολείο αποκτάται με ενεργητικό τρόπο ώστε να καλλιεργείται η δημιουργική σκέψη των μαθητών και να σμιλεύεται η ορθή στάση και συμπεριφορά τους. Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να αναπτύσσουν την ικανότητα να κρίνουν, να συνδυάζουν, να ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση και να εκφράζουν τις απόψεις τους.

Για τους λόγους αυτούς, η διδασκαλία της Βιολογίας στο Σχολείο μας περιλαμβάνει:
• τη μέθοδο της διερεύνησης και ανακάλυψης: πρόκειται για τη μάθηση με δραστηριοποίηση του ίδιου του μαθητή με σχεδιασμό εργασιών από τον ίδιο, αναζήτηση πληροφορίας, εξαγωγή συμπερασμάτων και τέλος παρουσίασης της μελέτης. Η βιβλιογραφική έρευνα εξασκεί την ικανότητα του μαθητή για την αξιολόγηση της πληροφορίας -μείζον ζητούμενο στην εποχή μας- και επιπλέον τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• επισκέψεις σε εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.: η επαφή των μαθητών με τους χώρους αυτούς εξασφαλίζει αφενός άμεση πληροφόρηση και αφετέρου σημαντικό απόθεμα διδακτικού υλικού το οποίο αξιοποιείται με ποικίλους τρόπους. Σε αρκετές περιπτώσεις οι επισκέψεις των μαθητών του Λυκείου σε επιστημονικούς και ερευνητικούς χώρους συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους.
• πραγματοποίηση πειραμάτων στους εργαστηριακούς χώρους του Σχολείου: Το πείραμα βοηθά τον μαθητή να σκεφτεί, να υποθέσει, να παρατηρήσει, να συγκρίνει, να καταλήξει σε συμπεράσματα και να τα επαληθεύσει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο μαθητής εξοικειώνεται με την επιστημονική μεθοδολογία.
• πλούσιο διδακτικό υλικό: Για την εφαρμογή της διδασκαλίας είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει το απαραίτητο διδακτικό υλικό. Στο Σχολείο μας -εκτός από τα σχολικά συγγράμματα- αξιοποιούνται βιβλία με επιπλέον διδακτικό υλικό, πλούσια μεθοδολογία και πρωτότυπες ασκήσεις. Ειδικά για τη Βιολογία του Λυκείου οι μαθητές μας χρησιμοποιούν τα βιβλία της καθηγήτριας του Σχολείου Νότας Λαζαράκη.

Βιβλία Βιολογίας της καθηγήτριας Νότας Λαζαράκη που διδάσκονται στο Σχολείο:
1. Βιολογία Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας
2. Βιολογία Γ΄ Λυκείου Σπουδών Υγείας Α΄ Τόμος
3. Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Σπουδών Υγείας Β΄ Τόμος
4. Επαναληπτικά Θέματα Βιολογίας Γ΄ Λυκείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ