Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών

Το πείραμα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της μεθοδολογίας των Φυσικών Επιστημών και αφορά στην οικοδόμηση της αντίληψης του μαθητή, για την βαθύτερη κατανόηση των βασικών αρχών και νόμων που τις διέπουν.

Το μάθημα μέσω των πειραματικών δραστηριοτήτων παύει να είναι μια στείρα απομνημόνευση νόμων και εννοιών.

Αφηρημένες έννοιες αισθητοποιούνται και ο μαθητής μαθαίνει και διατηρεί τη γνώση μέσω της ενεργητικής συμμετοχής του.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός των δύο εργαστηρίων του γυμνασίου – λυκείου μας, εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία και την ομαλή διεξαγωγή των πειραματικών διαδικασιών και έτσι γίνεται ευκολότερη η διαδικασία εκμάθησης των γνωστικών αντικειμένων στους διδασκόμενους.

Οι υλικοτεχνικές εκπαιδευτικές υποδομές (διαδραστικοί πίνακες, λογισμικό υλικό, δυνατότητα παρουσιάσεων εικονικών πειραμάτων από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου, διαδραστικές παρουσιάσεις, ατομικός εξοπλισμός των πειραματικών διαδικασιών), προσφέρουν αποδοτικές μαθησιακές ευκαιρίες στους μαθητές μέσω ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Τα πειράματα διεξάγονται κυρίως από τους μαθητές, οι οποίοι χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων κατά τα πανεπιστημιακά πρότυπα σε ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς εργασίας. Με τον τρόπο αυτό και σύμφωνα με τις σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές, η γνώση κατακτάται μέσω της αλληλεπίδρασης της πειραματικής δραστηριότητας, των νοητικών διεργασιών και του θεωρητικού υπόβαθρου των μαθητών. Έτσι ο ρόλος του πειράματος είναι πιο ουσιαστικός στη γνωστική διαδικασία, γιατί η εκτέλεση γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές.
Οι μαθητές εξοικειώνονται με την επιστημονική μεθοδολογία, δηλαδή την παρατήρηση, τη διατύπωση της υπόθεσης και τον πειραματικό έλεγχό της, την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων, τη γενίκευση και κατασκευή προτύπων και τελικά την οικοδόμηση της γνώσης.

Αναπτύσσεται έτσι η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων και τελικά η αγάπη των μαθητών για τις επιστήμες. Συγχρόνως καλλιεργούνται δεξιότητες των μαθητών για τη λήψη αποφάσεις που σχετίζονται με τη καθημερινή τους ζωή ως άτομα και μέλη της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ