Το περιεχόμενο του International Baccalaureate Diploma programme (IBDP)

ΙΒ
Το περιεχόμενο του International Baccalaureate Diploma programme (IBDP)

Στο πλαίσιο του προγράμματος του International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP), οι μαθητές επιλέγουν και μελετούν έξι μαθήματα από τις ακόλουθες έξι ομάδες:
Ομάδα 1η: Σπουδές στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία (STUDIES IN LANGUAGE AND LITERATURE)
Ομάδα 2η: Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας (LANGUAGE ACQUISITION)
Ομάδα 3η : Άτομο και Κοινωνία (INDIVIDUALS AND SOCIETIES)
Ομάδα 4η: Πειραματικές Επιστήμες (SCIENCES)
Ομάδα 5η: Μαθηματικά (MATHEMATICS)
Ομάδα 6η: Τέχνες (VISUAL ARTS)

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησής τους, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν τρία, αλλά όχι περισσότερα από τέσσερα, μαθήματα σε υψηλό επίπεδο (Higher Level) και τα υπόλοιπα σε βασικό επίπεδο (Standard Level). Η επιλογή των έξι μαθημάτων από τις αντίστοιχες ομάδες γίνεται με βάση τις σπουδές που θέλει να ακολουθήσει ο μαθητής, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του, καθώς και ανάλογα με το πανεπιστήμιο ή τη χώρα στα οποία επιθυμεί να συνεχίζει την πανεπιστημιακή του εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησης, τα μαθήματα υψηλού επιπέδου καλύπτουν 240 διδακτικές ώρες και του βασικού 150 ώρες.

Επιπλέον, για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους, οι μαθητές έχουν μία σειρά κοινών ακαδημαϊκών υποχρεώσεων, ανεξαρτήτως των μαθημάτων που έχουν επιλέξει, οι οποίες αποτελούν τον «κορμό» του προγράμματος (DP core). Συγκεκριμένα, όλοι οι μαθητές καλούνται:

• Να εκπονήσουν ένα Εκτεταμένο Δοκίμιο (Extended Essay/ΕΕ) έκτασης 4.000 λέξεων, επιλέγοντας ένα θέμα προσωπικού ενδιαφέροντος, το οποίο εντάσσεται στο περιεχόμενο ενός από τα μαθήματα επιλογής τους. Σε αυτό, αναπτύσσουν τις απόψεις και επιχειρήματά τους, όπως αυτά έχουν προκύψει ύστερα από την επισταμένη προσωπική τους έρευνα γύρω από το θέμα του δοκιμίου. Η εκπόνηση του Εκτεταμένου Δοκιμίου αποτελεί μια ιδιαίτερη ευκαιρία ώστε να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη διαδικασία της ακαδημαϊκής έρευνας
• Να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους σχετικά με το μάθημα της Θεωρίας της Γνώσης (Theory of Knowledge/ΤΟΚ), ένα μάθημα φιλοσοφικού χαρακτήρα που διδάσκεται ως μέρος του συνολικού προγράμματος και όχι ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο. Στις υποχρεώσεις των μαθητών περιλαμβάνονται η εκπόνηση ενός δοκιμίου έκτασης 1.200-1.600 λέξεων και η πραγματοποίηση μιας ομαδικής ή ατομικής παρουσίασης. Και τα δύο έχουν ως στόχο να θέσουν οι μαθητές ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που αποκτάται η γνώση, καθώς και να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες και απαντήσεις για το πώς αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε τον κόσμο και τη γνώση.
• Να συμμετέχουν σε οργανωμένες εκδηλώσεις δημιουργικότητας, δράσης και κοινωνικής προσφοράς στα πλαίσια του προγράμματος CAS (Creativity-Activity-Service) που πραγματοποιούνται εκτός της τάξης, καλύπτοντας 150 ώρες συμμετοχής κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησής τους.

Τα προσφερόμενα μαθήματα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δουν και το αρχείο IBDP Parent / Student Handbook 2019 – 2020