Η αναγνώριση του Διεθνούς Απολυτηρίου

ΙΒ
Η αναγνώριση του Διεθνούς Απολυτηρίου

Το Διεθνές Απολυτήριο, σύμφωνα με το νόμο 2327/95 (ΦΕΚ 31/07/1995, Αρ. Φύλλου 156, Άρθρο 10, παράγραφος 23), αναγνωρίζεται ως αντίστοιχο και ισότιμο με το ελληνικό. Το τμήμα ΙΒDP λειτουργεί με την προβλεπόμενη άδεια του Υπουργείου Παιδείας. Οι μαθητές του IBDP θεωρούνται μαθητές της Β’ και Γ΄ Λυκείου (IBDP Year I και IBDP Year II αντίστοιχα) και διδάσκονται πέραν του IBDP και τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου το Απολυτήριο τους να είναι ισότιμο με το Απολυτήριο του Ελληνικού Λυκείου. Σύμφωνα µε την υπουργική απόφαση ΥΑ Β3/3925 άρθρο 7/98, οι μαθητές του IBDP έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ λαμβάνοντας μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις.