Οι αρχές μας

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Οι αρχές μας

Ο ενεργός μαθητής
Δημιουργούμε ένα μαθησιακό περιβάλλον λειτουργικό και πλούσιο σε ερεθίσματα καθώς βασικό χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής προσέγγισης του σχολείου μας είναι η ενεργή και ουσιαστική εμπλοκή του μαθητή στη διαδικασία κατάκτησης των νέων γνώσεων. Τα παιδιά έχουν συστηματικές ευκαιρίες να αλληλεπιδρούν με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, επιλέγουν ελεύθερα δραστηριότητες, εξερευνούν και ανακαλύπτουν.

Η ομαδο-συνεργατική μάθηση
Στις ευρύχωρες και οργανωμένες τάξεις μας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν σε ομάδες και να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης. Αξιοποιώντας τη δυναμική των ομάδων, τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, κοινωνικοποιούνται, αναπτύσσουν την κριτική σκέψη τους και καλλιεργούν την ικανότητα αναστοχασμού.

Η διαθεματικότητα
Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας στην ανακάλυψη και κατάκτηση νέων γνώσεων μέσα από τη συλλογική συνήθως διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και καταστάσεων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα κριτήριά τους. Στην τάξη μας αναδεικνύουμε ένα θέμα που απαντά στα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών και με εργαλείο τις συναφείς επιστήμες, ερευνούμε το θέμα το οποίο επιλέξαμε.